Hakkımızda

Site Sinemaları


Site Sinemaları 30 yılı aşkın bir süredir, siz değerli sinemaseverlere en iyi hizmeti vermeyi öncelikli ilkesi haline getirmiş ve dünya standartlarındaki teknolojiyi bu hizmet anlayışıyla birleştirmiştir.
Site Sinemalarının tüm şubelerinde 3D özelliği mevcut olmakla birlikte, bunun yanı sıra siz değerli sinemaseverlere geniş aralıklı, tekli ve çiftli deri koltuklarda film izlemenin ayrıcalığını yaşatmak Site Sinemaları için haklı bir gururdur.

Site Sinemaları, vizyondaki tüm filmleri konfor ve beklentilerin ötesindeki bir hizmet anlayışıyla siz değerli sinemaseverlerle buluşturmaktadır...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Site Filmcilik Yapımcılık Sinema ve Gıda Sanayi TİC. LTD. ŞTİ.
Site Sinema İnşaat Tekstil Emlak Gıda San. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Selçuk Sinemacılık Filmcilik Yapımcılık İthalat İhracat LTD. ŞTİ.
 
Doküman içinde yukarıda adları yazılı olan şirketler SİTE SİNEMALARI markasının iştirakçisi sayılacağından “SİTE SİNEMALARI” ünvanı ile adlandırılacaktır.
 
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni
 
Site Sinemaları olarak, 6698 sayılı KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.
 
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, bunların aktarımı, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafından  aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Bu politikanın izinsiz basılması ve çoğaltılması yasaktır.
 

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenir ?
 • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistikî ve bilimsel bilgiler üretmek, internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

 • Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla film iletişimi ve filmler hakkında bilgilendirme,
 •  Size özel kampanyalar ve hizmet/ürünlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,
 •  Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi,
 • Sinemalarda satış, yönetimsel araçların sorunsuz çalışmasını teminen sinema uygulama hata kontrolleri ile yaşanan sorunların giderilmesi,
 •  Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 •  İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.
 • Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, Site Sinemaları’na ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları    dâhilinde işlenecektir.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizin İşleneceği

Site Sinemaları ve markalarının hizmet ve ürünlerinden faydalanmanız çerçevesinde dijital ve fiziksel platformlar üzerinden; çağrı merkezimiz, internet sitelerimiz, kiosklarımız gibi satış kanallarımız ve sosyal medya gibi vasıtalar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:
                                                                                
· İsim, soy isim, doğum tarihi gibi kimlik verileriniz,
· Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz gibi iletişim verileriniz,
· Hangi sinemalarda hangi filmi izlediğiniz bilgisinin işlenmesi dolayısıyla konum verileriniz ve satın aldığınız mal ve hizmetlere ilişkin verileriniz,
· Satın aldığınız bilet ve hizmetlerimize ilişkin ödeme bilgileriniz,
· Talep ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,
· İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
· Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
· Salonlarımızı ziyaret etmeniz halinde kamera kayıt görüntüleriniz.

 1. Kişisel Verilerin Ne Kadar Süre İle İşleneceği

Kişisel verileriniz başta KVK olmak üzere Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, okulumuzun sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.
 
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;
 
· Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız,
 
     · Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,
 
· Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 
başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle okulumuza iletmeniz durumunda okulumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, okulumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle okulumuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak okulumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede okulumuz 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Site Sinemaları’nın Web Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Bilgi Talep Formunu doldurarak imzalı bir şekilde sitemizde sayılmış olan sinema şubelerimizde birine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da     belirtilen     diğer     yöntemler     ile     gönderebilir     veya     ilgili formu  kvk@sitesinemalari.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun Uygulanmayacağı Haller:

 
KVKK hükümlerinin uygulanmayacağı, aşağıdaki kanun hükümleri saklıdır:
 
a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 
ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 
d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 1. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünün uygulanmayacağı, aşağıdaki haller saklıdır:

 
KVKK’nın amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla;

 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu,
 • Zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci
 • Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 10 ) Politikanın Yürürlüğü :
Şirketimiz tarafından düzenlenen bu politika 30 Mart 2018 tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir.
Politika şirketimizin internet sitesinde (www.sitesinemalari.com/hakkimizda) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.


KVKK hakkında daha fazla bilgi:
 
www.kvkk.gov.tr adresinden KVKK hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.